Artikel 1. DEFINITIES
De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:
A. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht / Overeenkomst door Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers  en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers;
B. Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de Opdrachtnemer al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;
C. Opdracht / Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten;
D. Opdrachtgever:  de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;
E. Opdrachtnemer: het kantoor dat de Opdracht heeft aanvaard. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers.;
F. Leverancier: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de goederen en diensten aflevert
G. Werkzaamheden: alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden.
H. Controle Opdracht: een opdracht tot controle zoals gedefinieerd in de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden.
I. Overige Opdracht: een Opdracht die niet valt onder de definitie van Controle Opdracht.


Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.
 2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.
 3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 3. OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst komt met ons eerst definitief tot stand door onze schriftelijke bevestiging per brief, telefax of e-mail of door ondertekening door de koper of de verkoper van het door ons aan hem aangeboden contract.
 2. Onze agenten zijn niet bevoegd ons onvoorwaardelijk te binden. Zij mogen alleen kopen en verkopen onder voorbehoud van onze goedkeuring.
 3. Al onze offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld.

Artikel 4. OVERMACHT

 1. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de nakoming van onze contracten op te schorten voor de duur van de overmacht. Indien de duur of de ernst van de overmacht zulks noodzakelijk maakt – en zulks is uitsluitend te onzer beoordeling – zijn wij gerechtigd de koopovereenkomst, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehoudenheid tot betaling van een schadevergoeding, te ontbinden. In ieder geval kan elke partij de overeenkomst ontbinden zonder recht op schadevergoeding indien de overmacht situatie langer dan één maand duurt of het vooruitzicht bestaat dat de overmacht situatie langer dan een maand zal duren. Van het beroep op overmacht en van de ontbinding, dient onverwijld per aangetekende brief aan de wederpartij kennis te worden gegeven.
 2. Als overmacht wordt beschouwd elke bijzondere omstandigheid, die de nakoming van onze leverings- en afnameverplichting onmogelijk of zó bezwaarlijk maakt, dat deze redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, zoals oorlog, mobilisatie, staking, arbeidsonlusten, revolutie, oproer, opstootjes, storm, ijsgang, watersnood, stagnatie in de elektriciteits- of watervoorziening, bedrijfsbrand, bedrijfsstagnatie door machinebreuk of moeilijkheden in de energievoorziening, belemmeringen in het verkeer, gehele of gedeeltelijke misoogst, abnormale droogte of voortdurende regen, ziekte in het gewas, plagen van ongedierte, in gebreke blijven van toeleveranciers, etc.
 3. Overheidsmaatregelen die in-, door- of uitvoer van verkochte of gekochte goederen belemmeren of financieel nadelig maken, geven ons het recht de overeenkomst, voorzover deze nog niet is nagekomen, te ontbinden zonder dat wij tot betaling van schadevergoeding zijn gehouden of van de verkoper of de koper te verlangen ons het nadeel van deze maatregelen te vergoeden voordat wij tot levering of in ontvangst name overgaan.
 4. Bij eventuele afwijkingen of tegenstrijdigheden tussen deze handelsvoorwaarden en die van onze wederpartijen prevaleren onze handelsvoorwaarden.
 5. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze handelsvoorwaarden en de vertalingen daarvan is de Nederlandse tekst bepalend.
 6. Wanneer in de overeenkomst wordt afgeweken van de bepalingen van deze handelsvoorwaarden dan blijven de overige bepalingen van deze handelsvoorwaarden en het niet afgeweken gedeelte van de afgeweken bepaling onverkort van toepassing.
 7. Indien enige bepaling van deze handelsvoorwaarden geheel of partieel rechtmatig wordt vernietigd dan blijven de overige bepalingen en het niet vernietigde gedeelte van de partieel vernietigde bepaling onverkort van toepassing.

Artikel 6. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Al onze overeenkomsten wordt beheerst door Belgische recht.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.
 3. De bepalingen van het Weens Koopverdrag, voorzover van toepassing, worden uitgesloten.
 4. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met onze overeenkomsten, of de inbreuken daarop, de ontbinding of de geldigheid daarvan zullen uitsluitend worden beslecht overeenkomstig de UNCITRAL Arbitration Rules zoals deze gelden op de datum van het aanhangig maken van de arbitrageprocedure. De arbiter zal worden benoemd door de Secretaris Generaal van het ‘Permanent Court of Arbitration’ in Den Haag. Het internationale kantoor van ‘the Permanent Court of Arbitration’ in belgie zal als secretaris optreden.

  (a) het aantal arbiters zal zijn één.

  (b) de plaats van arbitrage zal zijn brussel, Belgie

  (c) de arbitrage zal worden gevoerd in de Engelse taal.

  (d) op de arbitrage procedure is Belgische recht van toepassing.
   
 5. Onverminderd het in de voorgaande alinea bepaalde staat het ons vrij vorderingen van opeisbare geldsommen, waarvan de verschuldigdheid niet voor onze wederpartij binnen vier weken na factuurdatum schriftelijk is betwist, voor te leggen aan de bevoegde overheidsrechter in de plaats van vestiging van onze wederpartij.
 6. In het geval onze wederpartij is gevestigd in een land dat geen partij is bij het Verdrag over de erkenning en de ten uitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken, gesloten te New York op 10 juni 1958, hebben wij het recht om de berechting van het tussen ons en die wederpartij gerezen geschil te doen plaats hebben door een, afgezien van de arbitrage clausule, bevoegde overheidsrechter, in afwijking van de arbitrage die overeengekomen is in artikel 4.3.

ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade. Voor aansprakelijkheid tot schade dient u zich richten tot onze leverancier.
 2. Onze contractspartij vrijwaart ons tegen aanspraken van derden die verband houden met de door ons met die contractspartij gesloten overeenkomst, tenzij onze contractspartij aantoont dat deze aanspraken het directe gevolg zijn van ons eigen handelen of nalaten, geschied hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, danwel roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

ARTIKEL 7. INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Wij behouden ons eventuele rechten van intellectuele en/of industriële eigendom (merken) in verband met door ons verkochte en geleverde producten uitdrukkelijk voor.
 2. Aan ons geleverde zaken mogen geen inbreuk maken op enig octrooi, licentie, auteursrecht, geregistreerde tekening of ontwerp, handelsmerk of handelsnaam. De verkoper die een zaak of zaken aan ons heeft verkocht vrijwaart ons en onze koper die die zaak of zaken van ons heeft gekocht voor alle aanspraken van dien aard en zal alle daardoor veroorzaakte schade vergoeden.

ARTIEL 8 REPARATIECLAUSULE NIETIGHEDEN

 1. 1. Wanneer onze contractspartij jegens ons in verzuim is terzake van de nakoming van een bestaande betalingsverplichting is onze contractspartij aan ons alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van EUR 50,00.
  De buitengerechtelijke kosten worden forfaitair berekend op basis van de volgende tabel:

  over de eerste EUR 3.000,00                       15%
  over het meerdere tot EUR 6.000,00            10%
  over het meerdere tot EUR 15.000,00            8%
  over het meerdere tot EUR 60.000,00            5%
  over het meerdere vanaf EUR 60.000,00        3%

  Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
   
 2. Als wij in een arbitrage of gerechtelijke procedure in het gelijk worden gesteld, komen alle kosten die wij in verband met die procedure hebben gemaakt voor rekening van onze contractspartij.
 3. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.
 4. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
 5. Onverminderd het bepaalde in lid 4 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

 
ARTIKEL 9. VERKOOPOVEREENKOMSTEN WAARBIJ WIJ ALS VERKOPER OPTREDEN

 1. Al onze verkoopovereenkomsten worden geacht te onzen kantore tot stand te zijn gekomen.
 2. Tenzij expliciet anders overeengekomen worden onze producten verkocht af bedrijf.
 3. Tenzij expliciet anders overeengekomen vindt betaling van de koopsom te onze kantore plaats.
 4. Al onze prijzen zijn in Euro’s (tenzij schriftelijk anders vermeld door ons) en exclusief BTW (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen).
 5. Wij zijn niet gehouden een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die duidelijk berust op een druk- of schrijffout.
 6. De koper staat ervoor in, dat de door hem gekochte hoeveelheid goederen wordt afgenomen en zonodig wordt afgeroepen, op de overeengekomen plaats en tijd.
 7. Wanneer is overeengekomen, dat het verkochte kwantum gedurende een bepaalde periode zal worden geleverd, dient de koper zoveel mogelijk gedurende deze gehele periode in regelmatige, gelijke dan wel nagenoeg gelijke hoeveelheden af te roepen en af te nemen. De koper dient voor iedere levering en afroep een termijn van minimaal 3 werkdagen in acht te nemen.
 8. Indien de koper deze verplichtingen tot afroep en afname niet nakomt, zijn wij gerechtigd de overeenkomst, voorzover deze niet is uitgevoerd, te ontbinden zonder dat ingebrekestelling vereist is.
 9. De door ons te leveren producten zijn aan bederf onderhevig en de houdbaarheid is grotendeels afhankelijk van de wijze van bewaring, waarop wij na de levering geen invloed meer hebben. De koper dient daarom bij de levering de ter levering aangeboden producten te (laten) onderzoeken om vast te stellen of deze naar zijn mening voldoen aan de overeengekomen eisen en kwaliteit.
 10. Over de kwaliteit en de hoeveelheid van de geleverde goederen kan door de koper alleen gereclameerd worden tijdens de levering van de goederen, dat wil zeggen voorafgaand aan of tijdens het laden van de goederen op het door de koper beschikbaar gestelde transportmiddel of bij levering franco voorafgaand aan het lossen van de goederen en in geval van verkoop met levering per zeeschip of binnenschip voorafgaand aan het moment van inlading in het eerste vervoerende schip.
 11. De koper heeft zijn recht op reclame verwerkt, wanneer hij de goederen in ontvangst heeft genomen, derhalve wanneer deze op zijn transportmiddelen zijn geladen c.q. bij levering franco op de door hem aangegeven plaats zijn gelost. In geval van verkoop met levering per zeeschip of binnenschip heeft koper zijn recht op reclame verwerkt drie werkdagen te rekenen vanaf de datum van levering conform de overeengekomen leveringscondities.
 12. De koper die weigert onze goederen te ontvangen op grond van beweerde ondeugdelijkheid is verplicht ons onverwijld en in elk geval binnen 6 uur na weigering per of telefax of per e-mail gezonden pdf-document, daarvan in kennis te stellen. Indien wij de klacht van de koper van de hand wijzen, is hij gehouden op straffe van verval van rechten onmiddellijk, dat wil zeggen binnen 12 uur, onafhankelijke expertise te doen uitvoeren en ons uit te nodigen voor tegenexpertise.
 13. Voor voedselproducten geldt dat indien wij die goederen met een gezondheids- en kwaliteitscertificaat (bijvoorbeeld het phytosanitary certificate en het Belgische controlecertificaat) afgegeven door de/het in het land van verscheping terzake bevoegde autoriteiten, instantie of expertisebureau hebben verkocht en geleverd, de inhoud van het gezondheids- en kwaliteitscertificaat, behoudens tegenbewijs te leveren door de koper, beslissend is voor het al dan niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.
 14. Wij zijn bevoegd de terecht geweigerde goederen door andere te vervangen, doch wij zijn daartoe niet gehouden. In dat geval kunnen wij de geweigerde hoeveelheid in mindering op het verkochte kwantum brengen.
 15. Indien de koper de ter levering aangeboden goederen ten onrechte weigert te ontvangen, zijn wij bevoegd, ook in het geval van een deellevering, de overeenkomst voor zover deze niet is uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat ingebrekestelling nodig is.
 16. Indien wij op één van de hierboven genoemde gronden de overeenkomst ontbinden of verdere levering weigeren, zijn wij gehouden dit per telefax, per e-mail gezonden pdf-document of brief aan de koper te laten weten zonder dat verdere formaliteiten vereist zijn.
 17. De door de niet of niet volledige afname van door ons verkochte goederen geleden en nog te lijden schade moet ons ten volle worden vergoed. Deze schadevergoeding bedraagt in elk geval het verschil tussen de met de koper overeengekomen prijs en de dagprijs op het tijdstip van niet nakoming.
 18. De koper die in zijn verplichtingen tekort schiet, is een schadevergoeding verschul­digd door het enkele feit van de niet of niet tijdige afname.
 19. Alle producten, ter uitvoering van deze overeenkomst geleverd, blijven ons eigendom totdat de koopprijs met alle daarop vallende lasten volledig is betaald en wij ook uit anderen hoofde geen vordering meer op de koper hebben.
 20. Indien de door ons geleverde goederen niet meer in de oorspronkelijke vorm en/of verpakking aanwezig zijn of indien zij verwerkt zijn tot andere producten, wordt ten behoeve van ons met betrekking tot die goederen een stil pandrecht gevestigd dat van kracht blijft totdat al hetgeen wij uit welken hoofde dan ook van de koper te vorderen hebben, volledig zal zijn betaald.

Artikel 10.
In geval van niet tijdige betaling door de koper, aanvrage of verlening van surséance van betaling aan de koper of aanvrage of uitspreken van faillissement van de koper, zijn wij gerechtigd onze goederen tot ons te nemen en daartoe de terreinen en de gebouwen van de koper te betreden.

Artikel 11.

 1. Tenzij expliciet anders overeengekomen dienen onze facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald met dien verstande dat het factuurbedrag zonder aftrek van remise kosten door ons op onze bankrekening ontvangen dient te zijn op de vervaldag. Bij niet betaling binnen deze of binnen de nader overeengekomen termijn is de koper ons een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand te rekenen vanaf de vervaldag, waarbij elk gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend, zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
 2. Verrekening met enige andere vordering die de koper heeft of meent te hebben is niet toegestaan, tenzij en in zover wij een creditnota aan koper hebben verstrekt of wij bij arbitraal of rechterlijk vonnis zijn veroordeeld tot betaling van een geldsom aan koper.
 3. Ongeacht hetgeen tussen ons en koper is overeengekomen met betrekking tot de betalingstermijnen zijn wij gerechtigd om voor het moment van levering van de koper te verlangen dat deze voldoende zekerheid voor de betaling verstrekt. Indien deze zekerheid voor de betaling niet binnen de door ons gestelde redelijke termijn danwel niet genoegzaam – zulks te onzer beoordeling – wordt gesteld, zijn wij bevoegd door een schriftelijke kennisgeving de (verdere) nakoming onzerzijds van de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Wij zijn alsdan op geen enkele wijze aansprakelijk voor de eventuele schade die uit deze opschorting voor de koper mocht voortvloeien.
 4. Wij zijn gerechtigd de koopovereenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren wanneer de koper in gebreke blijft met de betaling van de vervallen koopsom binnen 2 x 24 uur nadat hij tot betaling is gesommeerd per brief, telefax of e-mail. In dat geval hebben wij het recht vergoeding te vorderen van de volledige schade, die uit de wanprestatie voortvloeit.

Artikel 12
Al onze verkoopovereenkomsten van agrarische producten geschieden onder oogst voorbehoud. Wanneer ten gevolge van een tegenvallende oogst met betrekking tot de hoeveelheid en/of kwaliteit van agrarische producten, minder producten beschikbaar zijn, waar ook onder wordt verstaan afkeuring door daartoe bevoegde instanties, dan bij het sluiten van de overeenkomst door ons op basis van objectieve gegevens redelijkerwijs mocht worden verwacht, hebben wij het recht de door ons verkochte hoeveelheden naar rato te verminderen. Door de levering van dit aldus verminderde quantum, voldoen wij dan geheel aan onze leveringsverplichtingen. Wij zijn alsdan niet gehouden tot het leveren van vervangende agrarische producten en tevens niet aansprakelijk voor welke schade dan ook.


ARTIKEL 12. KOOPOVEREENKOMSTEN WAARBIJ WIJ ALS KOPER OPTREDEN

 1. De hierna volgende artikelen zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten waarbij wij als koper optreden, alsmede op alle aanvragen en bestellingen van ons, waarbij een bestelling van ons tevens als aanbod geldt.
 2. Onder verkoper wordt in deze afdeling verstaan iedere (rechts)persoon waarmee wij een overeenkomst hebben afgesloten c.q. wensen af te sluiten en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), rechtsverkrijgende(n), erfgename(n) en gemachtigde(n).
 3. Onderhavige voorwaarden zijn tevens van toepassing indien wij een aanbod van de verkoper met zoveel woorden aanvaarden, onder verwijzing naar deze voorwaarden. Daarmee worden eventuele verkoopvoorwaarden van de verkoper nadrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen telkenmale schriftelijk met de verkoper te worden overeengekomen; de verkoper kan geen beroep doen op afwijkingen die eerder in een contractuele relatie met ons zijn gemaakt.

ARTIKEL 13 Al onze koopovereenkomsten worden geacht te onzen kantore tot stand te zijn gekomen.

 1. De te leveren goederen moeten op het moment van levering voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen. Zij moeten zijn van goede kwaliteit, vrij van ziekte, beschadigingen, in- en uitwendige -, zichtbare en onzichtbare gebreken.
 2. Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering van de gekochte goederen op een door ons aan te wijzen bedrijf, hierna ook te noemen het ontvangend bedrijf, alwaar keuring en indien van toepassing tarrering plaats heeft.
 3. Het grond- en tarrapercentage moet het klaarmaken van de goederen tegen algemeen gebruikelijke kosten toelaten. Indien het tarrapercentage hoger is dan 15 % kan de afname door ons worden geweigerd, doch wij hebben ook het recht de goederen af te nemen tegen een door ons te bepalen korting in verband met de extra kosten voor het klaarmaken van de goederen.
 4. De aan ons te leveren goederen dienen ook gedurende een redelijke termijn na levering aan de overeengekomen kwaliteitsnormen te voldoen.  Voor wat betreft de koop van aardappelen, groente en fruit zal als redelijke termijn gelden tenminste 48 uur na levering. Gedurende de redelijke termijn hebben wij het recht over de kwaliteit van de geleverde goederen te reclameren.
 5. Bij afkeuring en/of weigering van de ter levering aangeboden goederen, hebben wij het recht te onzer keuze vervangende levering te vorderen of de geweigerde hoeveelheid af te boeken op het nog resterende deel van het contract. Bij afkeuring of weigering van de goederen houden wij deze ter beschikking van de verkoper, hetgeen wij de verkoper terstond schriftelijk zullen melden. De verkoper dient ons ommegaand instructies te geven over hetgeen met de goederen dient te gebeuren, bij gebreke waarvan het ons vrij staat deze goederen voor rekening en risico van de verkoper te verkopen c.q. te (laten) vernietigen en de eventuele opbrengst aan te wenden tot (partiële) vergoeding van de door ons als gevolg van de non-conformiteit van de goederen geleden schade.
 6. Bij niet of niet tijdige levering hebben wij het recht ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 14.  BETALING

 1. Betaling vindt plaats op factuur binnen 60 kalenderdagen na ontvangst en volledige akkoordbevinding der zaken. Betaling ontslaat de leverancier niet van enige garantie en/of schadevergoeding waartoe zij volgens de overeenkomst of de wet is gehouden.
 2. Wij zijn te allen tijde gerechtigd tot het verrekenen van openstaande facturen van verkoper met onze eigen vorderingen jegens verkoper.

Artikel  15.

 1. Indien door de aanwezigheid van niet gewenste residuen, of overschrijding van normen van stoffen (bijvoorbeeld: chemicaliën en mineralen) op het product, of vanwege een beroep van derden op grond van productaansprakelijkheid inzake gebrekkige (onverwerkte agrarische) producten, schade ontstaat bij ons als gevolg van opgelegde boetes van overheidswege danwel schadevergoedingsvorderingen van derden is verkoper jegens ons aansprakelijk voor deze schade.

Artikel 16.ONTBINDING

 1. Indien na het sluiten van de overeenkomst de informatie over de financiële positie van de verkoper zodanig is dat de nakoming van de leveringsverplichting als onzeker moet worden beschouwd, hebben wij het recht van de verkoper een zekerheidsstelling te verlangen voor de nakoming van zijn leveringsverplichtingen in de door ons gestelde vorm. Indien de verkoper die zekerheid niet tijdig verstrekt, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.
 2. Indien de verkoper met de levering van de goederen achterstallig is en de koopsom van door de verkoper reeds geleverde goederen opeisbaar is geworden, hebben wij het recht de betaling van die eerder geleverde goederen op te schorten, totdat de achterstallige leveringen door de verkoper zijn uitgevoerd.